Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení – vymezení pojmů


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.inpest.cz . Provozovatelem tohoto internetového obchodu jako prodávající je společnost INPEST Louny s.r.o., se sídlem Osvoboditelů 420, 440 01 Louny, IČO: 25032666, DIČ: CZ25032666, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 13455.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodním podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Kupující svou závaznou objednávkou stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky, které vydal prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

2. Objednávka

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Objednávku je možno zrušit e-mailem nejdéle do 24 hodin po jejím potvrzení prodávajícím.
Kupující musí uvést jméno, číslo a datum objednávky a popis objednaného zboží, ohledně něhož objednávku ruší.

Nedojde-li ke zrušení objednávky kupujícím, prodávající kupujícímu e-mailem potvrdí dodání zboží uvedeného v objednávce.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Cena zboží


Ceny zboží uvedené na stránkách e-shopu jsou platnými cenami včetně DPH a platnost ceny zůstává zachována až do učinění řádné objednávky kupujícím, tj. že kupující obdrží zboží vždy za cenu platnou v době odeslání jeho závazné objednávky.


K cenám zboží uvedeným v e-shopu se žádné další poplatky s výjimkou nákladů na dopravu nepřipočítávají.


Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží a služeb před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.


4. Dodací podmínky


Prodávající zboží zasílá kupujícímu přepravní službou DPD, prostřednictvím Zásilkovny nebo si kupující může objednané zboží osobně vyzvednout v provozovně prodávajícího    na adrese Osvoboditelů 420, Louny. Volbu dopravy stanovuje kupující dle svých potřeb.


Dodací lhůta: Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti dodáno v co nejkratší době. V případě, že zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího.


Pokud je zboží skladem, bude doručeno do 1-2 dnů od objednávky.


Zákazník obdrží zásilku společně s daňovým dokladem – fakturou.


Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat dodané zboží. Pokud je zásilka poškozena, doporučuje se kupujícímu zásilku nepřejímat a neprodleně kontaktovat prodávajícího (vznikne-li škoda při přepravě, odpovídá za vzniklou škodu přepravce). V případě převzetí poškozené zásilky se kupující vystavuje možným problémům při reklamaci.

5. Vrácení zboží


Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno bez známek poškození, užívání nebo opotřebování, v nepoškozeném obalu a s veškerým příslušenstvím (bylo-li součástí zboží) a to v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).


Při odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku smlouvy, přičemž podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží.

Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo kupujícímu nebo bezhotovostně na bankovní účet kupujícího. Pokud ovšem kupující nesdělí prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím podle platného ceníku České pošty, s.p., případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. Reklamace

 

  • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku a trvá při dodržení níže uvedených podmínek. V případě použití    výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely je záruční doba vždy 2 roky a práva z vadného plnění se řídí  příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na výrobky s vyznačenou dobou k použití (např. výrobky zuživatelné) se poskytuje záruka v délce doby k použití vyznačené na výrobku.
  • Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje.
  • Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
  • Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.
  • Kupující je povinen překontrolovat technický stav výrobku a stav provozních náplní před každým použitím výrobku.
  • Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.
  • Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží, zejména v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi. U přípravků na ochranu rostlin se reklamace nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním nebo skladováním.
  • Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též  doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
  • Pokud dojde v době trvání záruky k výměně součástky nebo výměně celého výrobku za výrobek nový, bude se na tuto vyměněnou součástku nebo na nový výrobek vztahovat nová dvouletá záruka. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely se na vyměněnou součástku nebo nový výrobek vztahuje vždy záruka 2 roky.


7. Ochrana osobních údajů


Učiněním závazné objednávky kupující uděluje prodávajícímu souhlas, aby prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění předpisů pozdějších pro potřebu uzavřené smlouvy zpracovával osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce.
Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů:
Jméno, příjmení, adresa bydliště, IČO,DIČ. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.
Dodavatel osobní údaje zákazníků nepředává žádné další osobě. Výjimkou jsou externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníku předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8. Závěrečná ustanovení


Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny kupní smlouvy (objednávky) uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, kterou musí učinit a zveřejnit v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich platnosti a účinnosti .
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1. 2014

Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby.
Více informací Méně informací